УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОСИЛЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОЇ РОЛІ ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Опубліковано у 26/05/2019

Водоохоронна і водорегулююча роль лісів є основним чинником забезпечення повноцінного гідрологічного режиму всіх природних екосистем. В загальному гідрологічну роль лісу можна сформулювати так: у лісі порівняно з іншими рослинними угрупованнями створюються найбільш сприятливі умови для нагромадження, утримання та рівномірної й поступової віддачі вологи на річковий стік та інші витратні елементи водного балансу. Цьому сприяє його мікрокліматичний вплив, висока інфільтраційна та водоутримувальна здатність лісових грунтів. Гідрокліматичні та водоохоронно-захисні властивості лісу створюють умови для забезпечення природного відновлення, росту і розвитку лісових біоценозів, зарегульованості стоку, а в цілому для збереження і охорони водних ресурсів.

Спостерігається  наявність таких основних трьох груп факторів, які в тій чи іншій мірі впливають на  гідрологічний режим лісових територій та спричинюють виникнення, за певних природно-кліматичних умов, кризових процесів і явищ, особливо паводкових ситуацій. Це природно-кліматичні, організаційні і технологічні групи факторів. До першої групи факторів відносяться рельєф місцевості, кліматичні,  гідрологічні і ґрунтові умови, а також характеристики деревостанів (порода, вік і бонітет, їх розподіл по площі водозбірних басейнів). Ця група факторів обумовлена природою та історією розвитку регіону і є некерованою. Організаційні і технологічні фактори, на які впливають як об’єктивні так і суб’єктивні чинники, обумовлені тільки  людською діяльністю.

Враховуючи важливість водоохоронної і водорегулюючої ролі лісів, вирішенню проблеми взаємозв’язку між лісовими та водними ресурсами надається високий пріоритет. На європейському рівні поставлені завдання щодо розробки, поліпшення і координації політики в галузі управління лісовими та водними ресурсами, особливо в контексті зміни клімату. У лісовій галузі ці аспекти повинні розглядатися в контексті сталого лісоуправління і лісокористування, а також інтеграції водного та лісового господарства.

Практичним аспектам вирішення розглядуваної проблеми була присвячена нарада , що відбулася 21 травня 2019 року в Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва (УкрНДІгірліс), діяльність якого спрямована на ефективне ведення лісового господарства в Українських Карпатах. В нараді взяли участь висококваліфіковані і досвідчені працівники трьох інституцій, які проводять дослідження стосовно гідрологічної ролі лісів в Карпатському регіоні. УкрНДІгірліс представляли  директор,  к.с.-г.н. Голубчак О.І., почесний директор, д.б.н., професор Парпан В.І., заст. директора з наукової роботи, к.т.н., с.н.с. Коржов В.Л., зав. лабораторією екології та захисту лісу, к.с.-г.н., с.н.с. Парпан Т.В., ст. наук. співробітник лабораторії лісівництва та лісознавства Гудима В.Д. Від Прикарпатського національного університету були присутні зав. кафедри лісознавства д.с.-г.н., професор Олійник В.С. та професор кафедри д.с.-г.н., с.н.с. Шпарик Ю.С., а також зав. кафедри туризмознавства і краєзнавства д.с.-г.н., професор Калуцький І.Ф. Національний лісотехнічний університет України  представляв докторант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, к.с.-г.н. Часковський О.Г.

В результаті розгляду сучасного стану ведення лісового господарства в карпатському регіоні, застосовуваних методів посилення гідрологічної ролі гірських лісів, а також можливостей запровадження планування лісогосподарської діяльності з урахуванням ландшафтно-водозбірного принципу прийняті рішення стосовно необхідності внесення змін і доповнень до чинних «Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат» та започаткування  проведення досліджень на модельних територіях з відпрацювання методів оптимального поділу лісового фонду за водозборами.

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *