УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

Лабораторія екології і захисту лісу

Історія лабораторії

За період функціонування лабораторії екологічно-лісівнича наука базувалась на вирішенні практичних та наукових проблем за напрямками лісового ґрунтознавства, рекреаційного лісокористування, захисного лісорозведення, контролю стану лісів на мережі І-го рівня моніторингу, структурно-функціональних змін, забруднення та біорізноманіття лісів на мережі ІІ-го рівня моніторингу, структури та динаміки пралісів і особливо цінних для збереження гірських лісів, а також наукових основах сталого функціонування лісових екосистем та управління лісами. Працівниками лабораторії екології та захисту лісу опубліковано монографії «Ліс – база відпочинку», «Ліс і охорона вод від забруднення», «Івано-Франківська область: екологія і оптимізація природокористування», «Довідник з агролісомеліорації», «Структура букового пра­лісу Українських Карпат», «Стале управління лісами (на прикладі Українських Карпат)», «Ведення лісового господарства та небезпека виникнення паводків на словаціькій та українській територіях басейну ріки Бодрог.

Дослідження з лісознавчого напрямку завершилися розробкою серії науково-практичних рекомендацій та пропозицій для лісовпорядкування: рекомендацій з ведення лісового господар­ства з врахуванням ландшаф­тно-водозбір­ного і лісотипологічного принци­пів та функціонального призна­чення лісів Українських Карпат, методики виділення водозборів для лісового господарства, рекомендацій з використання природо-заповідного фонду в лісах Українських Карпат, рекомендацій щодо шляхів сталого ведення лісового господарства в лісах різного цільового призначення, засад сталого лісоко­рис­тування та збереження біо­різноманіття гірських лісів Українських Карпат, рекомендацій зі сталого лісокористу­вання в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку) та наукових і організаційних основ екологічного моніторингу лісів  регіо­ну Українських Карпат.

За останнє десятиріччя особлива увага приділяється проблемам всихання ялинових деревостанів регіону Українських Карпат. З метою їх вирішення складено ряд науково-практичних рекомендацій та пропозицій для лісовпорядкування: рекомендації з ведення лісового господарства в ялинниках, рекомендації з заміни похідних ялинників на корінні деревостани та рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат.

Основні напрямки досліджень:

 Фундаментальні дослідження лабораторії екології та захисту лісу направлені на вивчення динаміки та структури гірських лісових екосистем за умови впливу біотичних та абіотичних факторів. Вивчаються процеси відновлення, росту та смертності, які мають центральне значення для динаміки лісових угруповань. Для цього використовуються як дані польових досліджень, так і динамічні моделі. Дослідження спрямовані на краще розуміння цих процесів. Крім того, проводиться аналіз дендрохронологічних даних з метою оцінки впливу кліматичних чинників на ріст та відмирання дерев.

Потреби часу до ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку актуалізують проведення досліджень, спрямованих на вивчення сучасного санітарного стану ялинових насаджень. Особливої уваги заслуговують  спроби виокремлення методичних критеріїв його прогнозування. З метою збереження та охорони похідних і корінних ялинників розробляються механізми прогнозу їх санітарного стану шляхом екологічно-математичного моделювання, що дасть змогу розробити відповідну лісогосподарську стратегію та її вплив на екосистемні послуги за різноманітних кліматичних сценаріїв з урахуванням екологічних, економічних та соціальних підходів. На перспективу ці заходи дадуть змогу уповільнити деградацію ялинових деревостанів, яка призводить до зменшення захисних, водозатримуюючих та рекреаційних функції, а також є причиною втрат деревинних ресурсів.

Серед прикладних досліджень лабораторії екології та захисту лісу слід назвати розробку стратегії ведення лісового господарства в гірських умовах Українських Карпат на типологічній основі з обов’язковим врахуванням водозбірного принципу та принципів наближеного до природи лісівництва (система господарських комплексів), методику ідентифікації пралісів та методику визначення особливо цінних для збе­ре­ження лісів.

Розроблені та опубліковані рекомендації

 •  Критерії та методика ідентифікації пралісів і старовіко­вих лісів (квазі-пралісів) (2017);
 • Практичні настанови «Маргінальні та периферійні ліси: ключові генетичні ресурси для посилення стійкості європейських лісів до глобальних змін» (2016);
 • Рекомендація-монографія «Ведення лісового господарства та небезпека виникнення паводків на українській території басейну річки Бодрог» (2015).
 • Настанови щодо підтримання та посилення життєвості вразливих гірських лісових екосистем до змін довкілля» (2015)
 • Рекомендацій з ведення лісового господар­ства з врахуванням ландшаф­тно-водозбір­ного і лісотипологічного принци­пів та функціонального призна­чення лісів Українських Карпат (2015);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в ялинниках Українських Карпат (2015);
 • Рекомендації з заміни похідних ялинників на корінні деревостани (2015);
 • Посібник для визначення особливо цінних для збе­ре­ження лісів у транс­кор­донному регіоні Мармарощини (Румунія-Україна) та господарю­вання в них (2014);
 • Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат (2013);
 • Рекомендації з використання природо-заповідного фонду в лісах Українських Карпат (2011);
 • Рекомендації щодо шляхів сталого ведення лісового господарства в лісах різного цільового призначення (2011);
 • Засади сталого лісоко­рис­тування та збереження біо­різноманіття гірських лісів Українських Карпат (2010);
 • Рекомендації зі сталого лісокористу­вання в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку (2005);
 • Наукові та органiза­цiйні основи екологiчного монiторингу лiсiв регіо­ну Українських Карпат (2001).

Участь лабораторії у виконанні державних програм

 1. «Програма ліси України».
 2. «Програма ліси України на 2008-2014 роки».
 3. «Програма комплексного протипаводкового захисту басейну ріки Тиси».
 4. «Державна програма комплексного протипаводкового захисту басейну рр. Дністра, Прута і Сірета».

Колектив лабораторії

Керівник лабораторії – с.н.с., к.б.н. Парпан Тарас

Г.н.с., д. с.-г. наук, с.н.с., Шпарик Ю.С.

С.н.с., к. с.-г. наук, Слободян П.Я.

Фахівці:

Фалько Р.І.,

Задійко В.В.