УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С. ПАСТЕРНАКА (УКРНДІГІРЛІС)
новини

ВІДБУЛАСЬ КОЛЕГІЯ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА

Опубліковано у 01/04/2018

29 березня під головуванням заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондаря відбулася колегія Держлісагентства. На ній розглянуто питання організації роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб, про стан галузевої науки, організації роботи на підприємствах галузі з обладнання транспортних засобів рейдових бригад GPS-трекерами.

Окрім того, учасникам засідання представлена інформація щодо розробки та функціонування геопорталу «Ліси України», впровадження електронного обліку деревини на підприємствах галузі, використання продукції побічного користування в лісах підприємств галузі.

Питання порядку денного викликали гаряче обговорення серед учасників. Зокрема, стурбованість викликав прогноз поширення шкідників та хвороб у 2018 році в 5-6 разів у порівнянні з 2017 роком, особливо на цей факт впливатиме заборона на проведення заходів у лісі у період тиші – з 1 квітня по 15 червня,а також з урахуванням, що цього року проведення весняних заходів у лісі було неможливе внаслідок несприятливих погодних умов.

Колегія Держлісагентства ухвалила Програму розвитку науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Держлісагентства на 2018–2027 роки та передбачила розробку заходів реалізації Програми до 01.05.2018.

Схвально також була сприйнята інформація щодо організації роботи на підприємствах галузі з обладнання транспортних засобів рейдових бригад GPS–трекерами. Рекомендовано оснащення легкового автотранспорту, який використовується у господарській діяльності підприємств, засобами моніторингу за їх переміщенням та використанням.

Комплексна Програма розвитку науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Держлісагентства на 2018–2027 роки

 

І. Проблеми, для вирішення яких розробляється Програма розвитку науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Держлісагентства на 2018–2027 роки

Ліси на планеті є природним каркасом біосфери, найпотужнішим чинником, який стабілізує негативні процеси, що відбуваються у довкіллі. Тому науково-методичні аспекти вирішення проблем посилення природоохоронної та стабілізуючої ролі лісів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища мають не тільки внутрішньодержавний, а міжнародний характер. Актуальність таких досліджень визначається зростаючим соціально-економічним та екологічним значенням лісу, як потужного природного чинника, що прискорює процес переходу України на засади сталого розвитку та знижує ризики, пов’язані з можливими глобальними змінами навколишнього середовища, зокрема зі зміною клімату.

Необхідність вирішення проблем лісівничої науки також обумовлена:

 • уразливістю лісових фітоценозів до впливу зміни клімату;
 • збільшенням антропотехногенного впливу на довкілля;
 • відсутністю об’єктивної інформації про ліси;
 • необхідністю збереження біорізноманіття посиленням екологічних обмежень;
 • погіршенням санітарного стану лісів;
 • незадовільними породною і віковою структурами лісів;
 • недосконалістю фінансового та економічного механізму розвитку лісівничої науки в умовах бюджетних обмежень.

Ефективна діяльність наукових організацій галузі стримується не досконалою системою забезпечення лабораторним обладнанням, недостатнім обсягом фінансування наукових досліджень, відтоком наукових кадрів, низьким рівнем сприйняття інновацій лісогосподарськими підприємствами, наявними тенденціями зниження престижу наукової діяльності тощо. Це в свою чергу негативно впливає на кадровий склад наукових працівників, їх фаховий рівень та можливості вирішення наукових завдань на сучасному рівні.

Програма розвитку науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Держлісагентства на 2018 – 2027 роки (далі – Програма) є важливою складовою загальної стратегії розвитку лісового господарства країни на довгострокову перспективу і слугуватиме основою для формуватися планів проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та організації діяльності наукових установ лісового профілю.

Програма має терміновий характер і передбачає здійснення першочергових заходів щодо подолання кризових явищ та стабілізації ситуації у галузевій науці.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у сприянні наукового супроводу під час реалізації державної політики щодо запровадження сталого управління лісами та охорони навколишнього природного середовища, підвищенні ефективності лісогосподарського виробництва шляхом застосування сучасних науково обґрунтованих методів відновлення і вирощування лісів, раціонального використання різноманітних функцій лісів та адаптації лісового господарства до змін клімату.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення сталого розвитку лісового господарства на науково обґрунтованій основі;
 • вдосконалення тематичної спрямованості наукових досліджень з врахуванням перспективних завдань та поточних проблем лісового господарства; розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових знань з урахуванням наслідків змін клімату, світових тенденцій і передових технологій;
 • розширеннія науково-експертної діяльності галузевих наукових установ і забезпечення їхньої ключової ролі у здійсненні наукового прогнозування процесів розвитку лісогосподарської діяльності;
 • створення умов, необхідних для росту інвестиційної привабливості наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності галузевих наукових установ;
 • розробка механізмів ефективного впровадження сучасних досягнень науки у лісогосподарське виробництво;
 • поглиблення інтеграційних процесів науки з лісогосподарським виробництвом;
 • створення сучасної технічної бази для забезпечення наукової діяльності на належному рівні;
 • розвиток міжнародного співробітництва у сфері лісового господарства;
 • зміцнення кадрового потенціалу, підтримка провідних наукових шкіл.

 

ІІІ. Пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень

 • Розробка прогнозних моделей розвитку та стану лісів в умовах зміни клімату; розробка стратегії адаптації лісів до змін клімату.
 • Удосконалення технологій сталого використання, збереження лісових ресурсів, покращення їхньої якості, збереження біорізноманіття лісів.
 • Опрацювання механізмів і принципів запровадження в Україні наближеного до природи лісівництва, підвищення стійкості і продуктивності лісів, попередження природних катаклізмів (повені, зсуви і ерозія ґрунту, засухи, ураганні вітри тощо), ефективного використання екологічних, економічних і соціальних функцій.
 • Удосконалення існуючих і розробка новітніх теоретичних і методологічних засад лісознавства і лісівництва, екологічно-орієнтованих способів та технологій ведення лісового господарства з урахуванням ландшафтно-водозбірних принципів господарювання.
 • Розробка науково обґрунтованих заходів щодо боротьби з деградацією лісових ландшафтів та опустелюванням.
 • Удосконалення системи інвентаризації та моніторингу лісів на основі мобільних геоінформаційних технологій і засобів дистанційного зондування Землі; моніторинг лісових екосистем, в т.ч. радіоактивного забруднення компонентів лісових біогеоценозів, для забезпечення виконання вимог національного законодавства та міжнародних зобов’язань України.
 • Виявлення особливостей формування комплексів шкідливих організмів (у тому числі адвентивних видів) та оцінювання їхнього взаємного впливу на санітарний стан і ріст насаджень на в умовах змін клімату.
 • Створення нових і дослідження наявних селекційних об’єктів сучасними цитологічними та молекулярно-генетичними методами для подальшого розвитку теоретичних (мінливість і адаптація) та практичних (лісонасінєва справа, лісовирощування) аспектів у лісовому господарстві.
 • Розширення робіт з виведення та розмноження нових сортів лісових порід з використанням методів гібридизації, поліплоїдії та їхнього поєднання, штучного мутагенезу, біотехнології і генної інженерії.
 • Супровід національної інвентаризації лісів.

 

 1. Шляхи та засоби виконання Програми
 2. Шляхи розвитку науково-технічного потенціалу науково-дослідних установДержлісагентства:
 • забезпечення належного бюджетного фінансування та залучення інвестицій, в тому числі іноземних, для проведення досліджень та розвитку наукової інфраструктури;
 • оновлення лабораторно обладнання, в тому числі для проведення молекулярно-генетичних та біотехнологічних досліджень, придбання вимірювальних приладів для проведення польових робіт, застосування геоінформаційних технологій, сучасного інформаційного, комп’ютерного та програмного забезпечення;
 • придбання сучасних тепличних комплексів, установок для переробки та зберігання насіння, садивних машин та механізмів для обробітку ґрунту і внесення добрив;
 • придбання експедиційного транспорту для ефективного проведення польових досліджень;
 • оновлення машино-тракторного парку дослідної мережі з метою розширення наукових досліджень на експериментальній базі;
 • відновлення втрачених та формування нових наукових напрямів з лісовпорядкування та таксації, фізіології, біохімії, фітопатології, мікології, гідрології, типології та механізації;
 • підвищення професійного рівня кадрового складу наукових установ, стажування наукових працівників у міжнародних науково-дослідних установах, участі провідних науковців у міжнародних програмах та грантах.
 1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Зміцнення кадрового складу наукових підрозділів здійснюватиметься переважно шляхом підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії) через аспірантуру.

Передбачається підтримувати при УкрНДІЛГА спеціалізовану вчену раду щодо захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 205 – Лісове господарство.

Програма передбачає покращення побутових умов науковців, у тому числі шляхом придбання (будівництво) житла для них.

 1. Розвиток співробітництва між галузевою наукою та лісогосподарськими підприємствами

Поглиблення інтеграційних процесів науки з лісогосподарським виробництвом здійснюватиметься шляхом:

 • заключення договорів на виконання науково-дослідних робіт для вирішення найбільш актуальних проблем ведення лісового господарства та надання послуг;
 • розширення експериментальної бази та створення дослідних полігонів, на яких впроваджуються сучасні технології і способи господарювання;
 • збільшення обсягів впровадження у виробництво результатів закінчених наукових розробок, проведення наукового супроводу та підвищення економічної ефективності результатів впровадження розробок галузевої науки;

–      затвердження Науково-технічною радою Держлісагентства результатів впровадження закінчених наукових розробок;

–      випуск бюлетеня наукових розробок, схвалених  Науково-технічною радою Держлісагентства;

–      збільшення обсягів впровадження у виробництво результатів закінчених наукових розробок, проведення наукового супроводу результатів впровадження;

 • проведення семінарів і нарад з метою популяризації результатів наукових досліджень.
 1. Розвиток міжнародної співпраці.

– визначення пріоритетних напрямів міжнародної співпраці та відповідних інституцій для проведення спільних досліджень;

– налагодження відповідних контактів та заключення меморандумів про співпрацю;

– проведення тренінгів для науковців щодо подання документів на отримання наукових грантів;

– посилення участі у транскордонній співпраці;

– відновлення членства у Європейському інституті лісу (EFI).

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Враховуючи, що науково-дослідні установи Держлісагентства є бюджетними неприбутковими установами, забезпечення їх наукової діяльності та реалізація заходів Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок бюджетного фінансування.

Розрахунки обсягу потреби фінансування проведені згідно з чинними фінансово-економічними нормативами базового 2018 року (станом на 01.01.2018).

Фінансування Програми: Роки 2023-2027 (в середньому за рік)
2018 2019 2020 2021 2022
Всього, тис.грн 20896,3 68570,0 72910,0 80770,0 88010,0 99300,0
в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету 18401,3 65950,0 69860,0 77310,0 84150,0 95050,0

 

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, власних джерел, а також інших джерел, в тому числі коштів міжнародних організацій та іноземних інвесторів.

Обсяги фінансування поточних видатків на проведення фундаментальних та прикладних досліджень за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році становитимуть 14,5 млн грн., а потреба в середньомуна рік протягом 2018–2022 років – 44,9 млн грн. щорічно. На підготовку наукових кадрів в середньому необхідно близько 1 млн. грн. на рік.

Потреба у бюджетному фінансуванні науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Держлісагентства складає в середньому 39,7 млн грн. на рік (разом з капітальними вкладеннями).

На загальний обсяг фінансування науково-дослідних установ суттєво впливають капітальні вкладення –потреба на рік в середньому 19 млн грн. Вагома частка капіталовкладень необхідна на придбання житла для молодих спеціалістів і працівників Інституту, науково-лабораторного обладнання та основних засобів виробництва, ремонт та реконструкцію будівель.

Детальна інформація щодо потреби у кількісних та фінансових показниках реалізації Програми є невід’ємною складовою Програми.

 1. Очікувані результати

Реалізація положень Програми сприятиме ефективному розвитку галузевої лісівничої науки та науковому забезпеченню сталого розвитку лісового господарства України.

Виконання запланованих заходів програми дозволить отримати такі результати:

 • забезпечити належний науковий супровід ведення лісового господарства та його функціонування на принципах сталого розвитку;
 • створити сприятливі умови для ефективної діяльності наукових організацій;
 • підвищити ефективність впровадження результатів наукових розробок та покращити кваліфікацію працівників лісового господарства;
 • створити науково обґрунтовану нормативну базу та покращити інформативну забезпеченість лісогосподарської діяльності та прийняття управлінських рішень;
 • забезпечити виконання міжнародних зобов’язань Держлісагентства щодо збереження і розширеного відтворення лісів на засадах сталого розвитку лісового господарства.

Матеріали Українського лісового порталу

About admin

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *